Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Komu przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym?
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:
a) uczniowi szkoły publicznej,
b) uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
c) słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego,
d) słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych,
e) słuchaczowi kolegium pracowników służb specjalnych,
f) słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,
g) słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych.
2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej.
3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim:
a) będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki,
b) będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
4. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:
a) będącym wychowankami publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
b) będącym wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

STYPENDIA SZKOLNE 
Warunki ubiegania się o stypendium szkolne.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w szczególności, gdy w jego rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie Gminy Strzelce,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych powyżej,
3) miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł. 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać każdego roku w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce w nieprzekraczalnym  w terminie do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.
Do wniosku należy załączyć:
– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wydanej za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. za sierpień
– zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia
– zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za wymagany rok kalendarzowy (miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest równy 345 zł)
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych lub o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna
– inne dokumenty potwierdzające przychód miesięczny
Zakres przeznaczenia stypendium szkolnego.
1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, głównie zakup:
– podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego
– przyborów szkolnych np. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych, itp.- stroju sportowego (koszulka i spodenki sportowe, dres sportowy, obuwie sportowe nie więcej niż po dwie pary na jedną osobę)
3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych tj.: – zakwaterowanie w bursie, internacie- transport środkami zbiorowej komunikacji.

UWAGA!
Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty, bluzki, spodnie) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie jest finansowany w ramach stypendium szkolnego. 

ZASIŁKI SZKOLNE 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
– śmierć rodziców lub prawnych opiekunów,
– klęska żywiołowa,
– urodzenie dziecka,
– wydatki związane z długotrwałą chorobą ucznia,
– inne, szczególne okoliczności.
Zasiłek przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, po złożeniu stosownego wniosku wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne).

Wniosek o stypendium
ośw_wniosek_o_stypendium__2007

Back to top